കൊക്കക്കോളയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍

Download PDF

എന്തുകൊണ്ട് കൊക്കക്കോള ഒരു ക്രിമിനലാകുന്നു? ഒരു സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൊണ്ടും മുഖംമിനുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അപരാധിയാകുന്നു?