കോവിഡ് 19: വരാനിരിക്കുന്ന കാലം പരിവര്‍ത്തനങ്ങളുടേത് ആകുമോ?

Download PDF

ദുരന്തകാലത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു എന്നതല്ല, അതിനുശേഷം ഒരു പരിവര്‍ത്തന കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങള്‍ കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സിവില്‍ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലെ പ്രധാന ചോദ്യം? ദുരന്തങ്ങളെ ഇതിന് മുമ്പും അഭിമുഖീകരിക്കുകയും മറികടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുരന്തത്തിന് കാരണമായിത്തീര്‍ന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളിലും കാതലായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സാധ്യമാക്കുന്നതില്‍ നമ്മള്‍ പരാജയപ്പെട്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തെ ഒന്നാകെ ഗ്രസിച്ച ഇത്രവലിയ ഒരു മഹാമാരിക്ക് ശേഷവും ആ പരാജയം ആവര്‍ത്തിക്കരുത് എന്നുറപ്പിക്കാം.