കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിരംഗം വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും

സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതിരംഗം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും വൈദ്യുതിയുടെ മേലുള്ള നമ്മളുടെ ആശ്രയം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണല്ലോ? സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതിരംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ഈ തുറന്ന ചര്‍ച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക.

Read More

അതിരപ്പിള്ളി അനിവാര്യമാണു

Read More

അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാണു ആശങ്കകള്‍ അസ്ഥാനത്താണു

Read More