നിലാവ് കൂട്ടായ്മ


കേരളീയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്ലാച്ചിമട കൊക്കക്കോള കമ്പനിക്ക് മുന്നില്‍ നടന്ന നിലാവ് കൂട്ടായ്മയില്‍ നിന്നും.