കേരളീയം കൂട്ടായ്മ


കേരളീയം കൂട്ടായ്മയിലേക്കുള്ള (ട്രസ്റ്റ്) ആദ്യ തുക
പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സി.പി. ഗംഗാധരന്‍ മാഷ് നല്‍കുന്നു.