കേരളീയം പ്രകാശനം


നര്‍മ്മദ സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേരളീയം പ്രത്യേകലക്കത്തിന്റെ പ്രകാശനം പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക മേധാ പട്കര്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.