കേരളീയം ഫെല്ലോഷിപ്പ്‌


കേരളീയം ബിജു.എസ്. ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ ഫെല്ലോഷിപ്പ് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പാണ്ഡുരംഗ ഹെഗ്‌ഡെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.പി. റഷീദിന് കൈമാറുന്നു.