വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനു വേണ്ടത് അതിരപ്പിള്ളിയും പാത്രക്കടവുമല്ല

Read More

പാത്രക്കടവ് ജല-വൈദ്യുത പദ്ധതി: ഔദ്യോഗികഭാഷ്യം

Read More

പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി : ഔദ്യോഗികഭാഷ്യത്തിനു മറുപടി

Read More

പാത്രക്കടവിലൂടെ സൈലന്റ്‌വാലിയിലേക്ക്

Read More

പാത്രക്കടവ് ജല-വൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ത്?

Read More

പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം

Read More

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പാത്രക്കടവ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദയം തള്ളിക്കളയുക ഭാരതപ്പുഴയില്‍ ഇനിയും ഒരണക്കെട്ടുവേണ്ട

Read More

പാത്രകടവ് പദ്ധതി: മത്സ്യസമ്പത്ത് ഇല്ലാതാകും

Read More

പാത്രക്കടവ് പാലക്കാടിന്റെ മരണമണി പൊതുതെളിവെടുപ്പ് മെയ് 21 ന്

Read More