നമ്മുടെ വോട്ട് ജലത്തിനും ജീവനും

Read More

തിരികെ വിളിക്കല്‍ ഫലപ്രദമാക്കാന്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനികളെ തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഈയിടെ മധ്യദേശ് നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തെ ചരിത്രപ്രധാനം എന്നുതന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

Read More
Page 2 of 2 1 2