എന്തുകൊണ്ട് കുമരപ്പയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല?

Read More

നാം സ്വീകരിച്ച വികേന്ദ്രീകരണം ഗാന്ധിയുടേതല്ല, പോപ്പിന്റേതാണ്

ഇന്ത്യയില്‍ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് വഴിതുറന്ന 73, 74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികള്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയന്‍ സങ്കല്‍പ്പത്തിലുള്ള ഭേദഗതിയല്ല എന്നും, പോപ്പ് പയസ് പതിനൊന്നാമന്റെ വികേന്ദ്രീകരണ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ ഊന്നുന്ന ഭേദഗതിയാണെന്നും വിശദമാക്കുന്നു.

Read More

മാള യഹൂദ കരാറിന് 60, കരാര്‍ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കും

ഇസ്രായേലിന്റെ രൂപീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് അവിടേക്ക് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ച തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മാളയിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദര്‍, 1955 ജനുവരി 4 ന് നിലവില്‍ വന്ന കരാര്‍ പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് കൈമാറിയ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളോട് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന നിഷേധാത്മകത സമീപനം തുടരുകയാണ്.

Read More

മീര്‍ അലം : ബാബ്‌ല കഥപറയുന്നു-10

ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേസായിയുടെ
മകന്‍ നാരായണ്‍ ദേസായ് ചെറുപ്പത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍
കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ
എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബാപ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാബ്‌ലയായ
നാരായണ്‍ ദേസായി ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Read More

കാന്തിക ഹൃദയം: ബാബ്‌ല കഥപറയുന്നു-9

ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേസായിയുടെ മകന്‍ നാരായണ്‍ ദേസായ് ചെറുപ്പത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബാപ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാബ്‌ലയായ നാരായണ്‍ ദേസായി ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Read More

അയിത്തോച്ചാടനം : ബാബ്‌ല കഥപറയുന്നു-7

ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേസായിയുടെ മകന്‍ നാരായണ്‍ ദേസായ് ചെറുപ്പത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം
ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബാപ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാബ്‌ലയായ നാരായണ്‍ ദേസായി ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Read More

മംഗള ശ്രീകോവില്‍ തുറക്കൂ : ബാബ്‌ല കഥപറയുന്നു-5

ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായിയുടെ മകന്‍ നാരായണ്‍ ദേശായ് ചെറുപ്പത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബാപ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാബ്‌ലയായ നാരായണ്‍ ദേശായി ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Read More

കളിപ്പാട്ടസമരം : ബാബ്‌ല കഥപറയുന്നു-4

ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായിയുടെ മകന്‍ നാരായണ്‍ ദേശായ് ചെറുപ്പത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം
ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബാപ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാബ്‌ലയായ നാരായണ്‍ ദേശായി ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Read More

വിദ്യാഭ്യാസം : ബാബ്‌ല കഥപറയുന്നു-2

ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായിയുടെ മകന്‍ നാരായണ്‍ ദേശായ് ചെറുപ്പത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍
കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബാപ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാബ്‌ലയായ നാരായണ്‍ ദേശായി ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Read More

സിനിമയും ആശുപത്രിയും

Read More

ചലചിത്രചരിത്രം തൃശൂരിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍

Read More

ചലചിത്രചരിത്രം തൃശൂരിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍

Read More

ഒരച്ഛന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളില്‍ നിന്ന്

Read More

ഇന്ത്യ റുവാണ്ടയില്‍ നിന്നും ജനനീതി പഠിക്കുമോ?

Read More

തുര്‍ക്കിക്കോഴികള്‍ ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയല്‍ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല

Read More

അമേരിക്കയിലെ പവര്‍കട്ട് ഇരുളിലൂടെ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങള്‍ ആഗസ്ത് 14 സെപ്റ്റം ബര്‍ 11

Read More

ചരിത്രപുസ്തകങ്ങള്‍ വാളുകൊണ്ടെഴുതുമ്പോള്‍

ഔറംഗസീബിനെ ഒരു ക്ഷേത്ര ധ്വംസകനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതില്‍ ശിവസേനയും സംഘപരിവാറും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീം പള്ളികളും തകര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോല്‍ക്കണ്ടയിലെ ജുമാമസ്ജിദ് അദ്ദേഹം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞു. അതേസമയം ചിത്രകൂടം അദ്ദേഹം നിര്‍മ്മിച്ചതാണ്.

Read More