കേരളീയം April | 2021

ഭൂഅധികാര വനാവകാശ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്തുകൊണ്ട്?

ആദിവാസി കുടിയിറക്കലായി മാറുന്ന സ്വയംസന്നദ്ധ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

വനാവകാശ നിയമം: എന്താണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി?

അവകാശം കിട്ടിയിട്ടും പ്രയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്‌

വനാവകാശകമ്മിറ്റിയില്‍ അംഗമാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു

ജാതിക്കോളനികള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക

ആദിവാസി സ്വയംഭരണം എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിവരുന്നു

അധികാരസങ്കല്‍പ്പം തിരുത്തിയ ആദിവാസി സമരങ്ങള്‍

കാടര്‍ കാടിന്റെ അവകാശികളായപ്പോള്‍

നില്‍പ്പ് സമരത്തിന്റെ നിലപാടുകളോട് സംവദിക്കുക