നീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

റംസര്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിര്‍ത്തടങ്ങളുടെ മേലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും നീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും തടഞ്ഞ് ഭാവി തലമുറക്കുവേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

Read More

നീര്‍ത്തടസംരക്ഷണത്തിന് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകണം

നീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ നികത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ മണ്ണ് – റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ലോബിയ്ക്കനുകൂലമാകുമെന്ന ധാരണയില്‍ പാടങ്ങളും കുന്നുകളും വാങ്ങികൂട്ടുന്ന റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്റ്റുകാര്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായി ജോര്‍ജ്ജ് ജേക്കബ്‌

Read More

നീര്‍ത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനമോ…? അതെന്തുഭാഷ!?

പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാംതരം വികസനത്തിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് മുങ്ങുന്ന കപ്പലായി കേരളം മാറുന്ന സാഹചര്യം
നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും നീര്‍ത്തടാധിഷ്ഠിത വികസന സമീപനം പോലെയുള്ള കപട വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള വഞ്ചന
ഭരണാധികാരികള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് സമകാലിക അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു

Read More

നീര്‍മറിതട വികസനം- ചില ചിന്തകള്‍

Read More

തടയണകള്‍ അവസാന പ്രതീക്ഷയോ?

Read More