പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുക

ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുതന്നെ നില്‍ക്കുന്ന പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തെ ക്രമാനുഗതമായി ഗ്രാമസ്വരാജിലേയ്ക്ക് എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് ജനാധികാരത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചര്‍ച്ചയാകേണ്ടതെന്ന്

Read More

പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല പ്രദേശത്ത് ഭൂമി കൈമാറ്റത്തിന് തടസ്സമില്ല

പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല മേഖലയായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് ഭൂമി വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഗാഡ്ഗില്‍-
കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെത്തുടര്‍ന്ന് വ്യാപകമായി കേള്‍ക്കുന്ന പരാതി. എന്നാല്‍ ഇ.എഫ്.എല്‍ നിയമത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സം നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഗാഡ്ഗില്‍-കസ്തൂരി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഭൂമി കൈമാറ്റം വിലക്കിയിട്ടില്ല.

Read More

തെരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തരം

ജനാധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗുണപരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങലും ജനപ്രതിനിഘധികളും
ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്

Read More