ആദിവാസി കേരളവും ഘടനാപരമായ അക്രമവും

എന്തുകൊണ്ടാണ് അരികു വത്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമ-ഭരണ-സംവിധാനങ്ങള്‍ അതേ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്? ചട്ടങ്ങള്‍ ചിട്ടയില്ലാത്ത, ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിപരീതമായ പരിണാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

Read More