നീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

റംസര്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിര്‍ത്തടങ്ങളുടെ മേലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും നീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും തടഞ്ഞ് ഭാവി തലമുറക്കുവേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

Read More