നോട്ടുനിരോധനം എന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കൊള്ള

നോട്ടുനിരോധനം ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നതുതാണ് നാം എത്തിനില്‍ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി

Read More