ചാലക്കുടിപുഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ : കാടും പുഴയും മനുഷ്യനും

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ – പശ്ചിമഘട്ടനീരുറവയായ ചാലക്കുടിപുഴത്തടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു

Read More