കൃഷി ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം

രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാതെ നാടന്‍ വളങ്ങളും നാടന്‍ സംരക്ഷണമുറകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ശുദ്ധവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് പകരുന്ന പംക്തി ആരംഭിക്കുന്നു.

Read More