പരിസ്ഥിതി ആത്മീയതയെ ആര്‍ക്കാണ് പേടി?

നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കടന്നുകൂടുന്ന സവര്‍ണ്ണ മേല്‍ക്കോയ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം മതേതരവത്കരണമല്ല. മതത്തിന്റെ സൂക്ഷമതല ജനാധിപത്യവത്കരണവും വിമോചകമായ ആത്മീയതയുടെ പിറവിയുമാണ്.

Read More

സുസ്ഥിര അട്ടപ്പാടിക്ക് വേണ്ടി

അഹാഡ്‌സ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെതിരെ ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ അട്ടപ്പാടിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും നടക്കുന്ന സമരം പങ്കാളിത്ത – സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകകളെ വികസിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ജനമുന്നേറ്റമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്നു

Read More

ഇങ്ങനെയും ചില മാധ്യമങ്ങള്‍

സത്യം പലത്, ധര്‍മ്മം പലത് എന്ന വ്യത്യസ്തകളെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഒന്നാക്കാത്ത മാധ്യമനീതി തിരയുന്ന ബദല്‍ മാധ്യമങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

Read More

സ്വാശ്രയ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം?

കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിരന്തരം റാഞ്ചിപ്പറക്കുന്ന മേഖലയാണ് അട്ടപ്പാടിയും അഹാഡ്‌സും. ആഴത്തിലേക്കും ഉയരത്തിലേക്കും നോക്കുന്ന പരുന്തിന്‍ നോട്ടങ്ങള്‍ക്കുപകരം കോഴിപ്പറക്കലുകളിലേക്കും ഇത്തിരിക്കാഴ്ചകളിലേക്കും ഇവ ഒതുങ്ങിപ്പോവുന്നത് പുതിയ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാക്ഷരതയില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണോ? ഫീല്‍ഡ് വര്‍ക്കോ, അട്ടപ്പാടിക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തമോ ഇല്ലാത്ത ‘അതീന്ദ്രിയ’ പത്രപ്രവര്‍ത്തനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൗരവമുള്ള അഹാഡ്‌സ് വിമര്‍ശനം മുമ്പോട്ടു വയ്ക്കാത്തത്? കെ. രാജന്‍ എഴുതുന്നു

Read More

അട്ടപ്പാടിയുടെ ഭാവിയെന്ത് ?

ഫ്യൂഡല്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ നിലനിന്ന മലബാറിലേക്ക് തെക്കിന്റെ വികസന ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങള്‍ വ്യാപിച്ചത് കുടിയേറ്റം വഴിയാണ്. റബ്ബര്‍, പ്ലാന്റേഷന്‍, സ്ത്രീധനം, ഭൂമിയെ ‘കടുംവെട്ടു’ വെട്ടി പണമുണ്ടാക്കല്‍ എന്നീ അധിനിവേശമൂല്യങ്ങള്‍ ഗോത്രമൂല്യങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തി. ഗോത്ര ആത്മീയതയെയും അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആത്മീയതയെയും തരം താഴ്ത്തി. ‘മല്ലീശ്വരന്‍’ രവിവര്‍മ്മ ചിത്രങ്ങളിലെ ശിവന്റെ ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍ രൂപമായി ചുരുങ്ങി. സ്ത്രീദൈവങ്ങളുടേത് ഏതു പ്രകൃതി സ്ഥലത്തേയും ദേവാലയമാക്കുന്ന തുറസിന്റെ ആത്മീയത ആദിവാസികള്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു.

Read More

വികസനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയം ഒരു ഗാന്ധിയന്‍ സമീപനം

കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിരന്തരം റാഞ്ചിപ്പറക്കുന്ന മേഖലയാണ് അട്ടപ്പാടിയും അഹാഡ്‌സും. ആഴത്തിലേക്കും ഉയരത്തിലേക്കും നോക്കുന്ന പരുന്തിന്‍ നോട്ടങ്ങള്‍ക്കുപകരം കോഴിപ്പറക്കലുകളിലേക്കും ഇത്തിരിക്കാഴ്ചകളിലേക്കും
ഇവ ഒതുങ്ങിപ്പോവുന്നത് പുതിയ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാക്ഷരതയില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണോ? ഫീല്‍ഡ് വര്‍ക്കോ, അട്ടപ്പാടിക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തമോ ഇല്ലാത്ത ‘അതീന്ദ്രിയ’ പത്രപ്രവര്‍ത്തനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൗരവമുള്ള അഹാഡ്‌സ് വിമര്‍ശനം മുമ്പോട്ടു വയ്ക്കാത്തത്?

Read More

പച്ച, മഴവില്ലിലെ മറ്റ് നിറങ്ങളുമായി കലരുമ്പോള്‍

| | Uncategorized

Read More

പച്ച മഴവില്ലിലെ മറ്റുനിറങ്ങളുമായി കലരുമ്പോള്‍

| | Uncategorized

Read More

വികസനത്തിന്റെ നാനാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍

Read More