ബദല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രസക്തി, പ്രയോഗം, പതിസന്ധികള്‍

Read More

വിശാല രാഷ്ട്രീയവും വികലാംഗ രാഷ്ട്രീയവും

വികലാംഗ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പരിചയമുള്ളവര്‍ വിശാല രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

Read More

സാരംഗില്‍ നിന്ന് സ്‌നേഹപൂര്‍വം

Read More

സാരംഗില്‍ നിന്ന് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം

Read More

സാരംഗില്‍ നിന്ന് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം

ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമെന്ന് ലോകം മുഴുവന്‍ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള അലോപ്പതി ചികിത്സാരീതിക്ക് പ്രധാനമായൊരു തകരാറുണ്ട്. പുറമേ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് മരുന്നുകൊടുക്കുന്നു എന്ന പിശക്.

Read More

സാരംഗില്‍ നിന്ന് സ്‌നേഹപൂര്‍വം

അറിവ് സ്വകാര്യലാഭത്തിനായി ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള നിധിയല്ല. ആയിരം മേനി വിളയുന്ന മനസ്സിന്റെ വിളനിലങ്ങളില്‍ വിതച്ചുകൊയ്ത് മനുഷ്യരാശിക്കാകെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള വിനിമയ സമ്പത്താണ്.

Read More