മണ്ഡരി കീടബാധയും കള്ളക്കളികളും

മണ്ഡരിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃഷിവകുപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കെല്‍തെയിന്‍ എന്ന അതിമാരക കീടനാശിനിയുടെ ദോഷവശങ്ങള്‍. അണിയറയിലെ തട്ടിപ്പുകള്‍.

Read More