ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്: സമവായ ശ്രമങ്ങളും കേരളത്തില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്‌

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പേരില്‍ കേരളത്തില്‍ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടയില്‍, കര്‍ഷകരും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും
ഇരുതട്ടിലാണെന്ന മാധ്യമ വിധിപറച്ചിലുകള്‍ ക്കിടയില്‍, ചില വട്ടമേശകളില്‍ അവര്‍ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ അത്തരം കൂടിയിരിക്കലുകള്‍ സാധ്യമായി. അതിലൊന്നിലെ പ്രസക്തമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു.

Read More