പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം പരിഗണിക്കേണ്ട ദുരന്താനന്തര അസമത്വങ്ങള്‍

ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാല്‍ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ നാം പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. എന്നാല്‍ ഇതിനൊരു രണ്ടാം ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട്. സെക്കണ്ടറി ഡിസാസ്റ്റര്‍ എന്നാണിതിനെ പറയുന്നത്. ആദ്യദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതവും പുനരധിവാസത്തിന്റെ പരിമിതികളുമാണ് ഇതിന് കാരണം.

Read More