പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്റെ മറവിലെ തട്ടിപ്പുകള്‍

യാഗം നടത്തി ആളുകള്‍ക്ക് അന്നദാനം നല്‍കിയാല്‍ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതാന്‍ മാത്രമുള്ള വിഡ്ഢിത്തം കേരളജനതയ്ക്കില്ല

Read More