ജി.എം. വിളകള്‍ എന്തിനീ ധൃതി?

ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിളകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നതിന് പത്തു കാരണങ്ങള്‍ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് അപ്രൂവല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാനും പ്രശസ്ത ജൈവ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനുമായ പുഷ്പ എം. ഭാര്‍ഗവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Read More