ജനങ്ങളുടെ സമരങ്ങള്‍ സമഗ്രതയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്‌

മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ തടയുന്നതിന് സമഗ്രമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആവശ്യമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ മുന്‍കൈയില്‍ നടക്കുന്ന അതിജീവന സമരങ്ങള്‍ ആ നിലയ്ക്കാണ് വികസിക്കേണ്ടത്.

Read More

ജലത്തിനുമേല്‍ ജനാധികാരം നേടണം

Read More