അഴിമതിയല്ല, അസമത്വമാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നം

സന്നദ്ധസേവകരെയല്ലാതെ, സ്ഥിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? പലരും സേവന കാലയളവ് മുഴുവന്‍ സ്വന്തം ഉന്നമനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചവരാണ്. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ ജനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകുന്ന കാലം വരുമ്പോള്‍ ഇത്രയധികം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം വരുന്നതില്ല.

Read More