നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം

പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതിപ്രവര്‍ത്തകനും ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ നമ്മാള്‍വാര്‍, മരണത്തിന് അല്പനാള്‍ മുമ്പ് പാരമ്പര്യ
നെല്‍വിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി കോയമ്പത്തൂരില്‍ വന്നപ്പോള്‍ നടത്തിയ സൗഹൃദസംഭാഷണം.

Read More