ഉപ്പുകാറ്റിൽ അലയുന്ന കടൽ

ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കടലിന്റെ മീന്‍ മണവും ഉപ്പുകാറ്റും തിരയുടെ അലതല്ലുന്ന ഒച്ചയും എന്നിലേക്ക് ഞാന്‍ പോലുമറിയാതെ കയറിവന്നിരുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാല്‍ സൃഷ്ടിച്ച

| August 23, 2021