പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്ത നോട്ടീസ്‌

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഗ്രാമസഭകളില്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്നതിനായി പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്ത നോട്ടീസ്‌

Read More