മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ഒരു ആലപ്പുഴ നിവൃത്തിമാര്‍ഗം

ആലപ്പുഴ നഗരത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറന്നതുമായ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പദ്ധതി കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ഏത് പദ്ധതിയേക്കാളും മികച്ചതും പ്രായോഗികവും ആണെന്ന്

Read More

പ്ലാച്ചിമട നിവാസികള്‍ക്ക് 216 കടലാസ് കോടി

പ്ലാച്ചിമടയിലെ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും ഉണ്ടായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ രൂപാക്കണക്കിന് വിലയിരുത്തിയതൊഴിച്ചാല്‍ പ്ലാച്ചിമട സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കും അതിന്റെ ഗതിവിഗതികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചവര്‍ക്കും ഏറെയൊന്നും ഉന്നതാധികാരസമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇല്ല എന്ന ലേഖകന്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

Read More

തോടുകളിലൂടെ തുഴയുമ്പോള്‍

Read More

11-ാം പദ്ധതിയില്‍ പരിസ്ഥിതിക്കൊരു രൂപരേഖ

Read More