വന്‍വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ സാധ്യതയില്ല

വിഭവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്‌നങ്ങളായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായവല്‍ക്കരണം ഏത് രീതിയിലാകണം എന്ന ചിന്തകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

Read More