അടങ്ങാത്ത വിശപ്പുകളുടെ ദീർഘനിശ്വാസം

"സ്നേഹത്തിന്, കാമനകൾക്ക്, ആശയ വിനിമയത്തിന്, സംഭാഷണത്തിന്, പരമമായ വിമോചനത്തിന് എല്ലാമുള്ള അടങ്ങാത്ത വിശപ്പ്, ഒരു പക്ഷേ ആത്മീയമായ വിശപ്പ്, 1968-ൽ

| October 14, 2023

ഔദാര്യം

''ജയിലു തുറന്നു പുറത്തു വന്നാൽ തിരികെ നൽകാൻ നമ്മളേന്തി നില്പൂ മരണക്കിടക്ക പോലുള്ള മൗനം.''ഔദാര്യം പി.രാമൻ എഴുതിയ കവിത.

| August 13, 2023

കൈകൊട്ടലുകൾ കാക്കകളാകുന്നു

ഒറ്റ വായനക്കു തന്നെ കവിത മുഴുവൻ വിരൽത്തുമ്പിലൊതുങ്ങുന്ന സുഗമവായനക്ക് വഴങ്ങുന്നതല്ല അരുൺകുമാറിന്റെ കവിത.ഏതനുഭവത്തേയും അതിന്റെ പ്രാഥമികതയിൽ ചെന്നു തൊടുക

| March 26, 2023