വേദാന്ത: കുറ്റംചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കാറും കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്ന കോടതിയും

ഒറീസയിലെ ആദിവാസി മേഖലയില്‍ വേദാന്ത കമ്പനി നടത്തിയ അനധികൃത ഖനനത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നുവന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചും സര്‍ക്കാരുകളുടെയും കോടതികളുടെയും ജനവിരുദ്ധ നടപടികളെക്കുറിച്ചും സമരപ്രവര്‍ത്തകന്‍ പ്രഫുല്ല സാമന്തറാ സംസാരിക്കുന്നു

Read More