ജാതിക്കോളനികള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക

കേരളത്തിലെ കോളിനികളും ചേരികളും ജാതിവ്യവസ്ഥയെ സ്ഥിരമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭവാധികാരത്തില്‍ നിന്നും ഈ ജാതിക്കോളനികള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്നു. കൃഷിഭൂമി, വനം/പ്രകൃതിസമ്പത്ത്, കടല്‍-ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും കോളനി/ചേരിനിവാസികളെ അകറ്റിനിര്‍ത്തുന്നു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഈ കോളനികളില്‍ നിന്നും കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്…

Read More