ശാസ്ത്രം മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി

Read More

കുടിച്ചവെള്ളത്തില്‍ വിശ്വസിക്കരുത്, കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും

വിത്തുകള്‍ കൈയാളുന്നത് വഴി, ലോകത്തിന്റെ ആകമാനം ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ കൈകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒതുക്കണം എന്ന ദുഷ്ചിന്തയുള്ള മൊണ്‍സാന്റോയ്ക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഭക്ഷ്യപുരസ്‌കാരം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ലോകം അത്ഭുദപ്പെട്ടു.

Read More

കുടിച്ചവെള്ളത്തില്‍ വിശ്വസിക്കരുത്, കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും

വിത്തുകള്‍ കൈയാളുന്നത് വഴി, ലോകത്തിന്റെ ആകമാനം ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ കൈകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒതുക്കണം എന്ന ദുഷ്ചിന്തയുള്ള മൊണ്‍സാന്റോയ്ക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഭക്ഷ്യപുരസ്‌കാരം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ലോകം അത്ഭുദപ്പെട്ടു.

Read More

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ദിനോസറുകള്‍

ഭൂമിയുടെ പുറംപാളിയായ ഭൂവല്ക്കം രൂപപ്പെട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ഏകദേശം രൂപപ്പെട്ടുവന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് 2000 ദശലക്ഷം വര്‍ഷം പ്രായമുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ പലപ്പോഴായി സംഭവിച്ച് സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തെയാണ് നാം ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

Read More

നമുക്കുവേണ്ടത് ജി.എം. വിത്തുകളല്ല വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചുണ്ടങ്ങ

ബൗദ്ധികസ്വത്താവകാശനിയമം ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ചെടികളുടേയും വിളകളുടേയും മൃഗങ്ങളുടേയും മനുഷ്യരുടേയും ജനിതക ഘടന പേറ്റന്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും അവകാശികള്‍ ചില ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകള്‍ മാത്രമാകുമോ എന്നുള്ള വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്.

Read More

വിത്തുകള്‍ ബഹുരാഷ്ട്രക്കുത്തകളുടെ കൈകളിലേക്ക്

| | കൃഷി

Read More