തെളിവിനെക്കുറിച്ച് ചില ചിന്തകള്‍

Read More

ഹേതുതത്വം

Read More

ആകയാല്‍ തത്വചിന്ത ജീവിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുമാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയമല്ല നൈതികത. അതായത് സകലതിനും ഉത്തരം കൈവശമുള്ള നിയന്താവല്ല ശാസ്ത്രം. ആകയാല്‍ തത്വചിന്ത ജീവിക്കുകയും
അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്
ഷിനോദ്. എന്‍.കെ

Read More

തത്വചിന്തയുടെ മരണം ചില മറുവാദങ്ങള്‍

ശാസ്ത്രദര്‍ശനം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നതാണ് ശാസ്ത്രദര്‍ശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മൂല്യവും എന്ന് കരുതുന്നത് വലിയ പിഴവാണ്. കാരണം സയന്‍സിനെ സഹായിക്കുക എന്നതല്ല മറ്റു പഠനോദ്യമങ്ങളുടെ താല്‍പര്യം.

Read More

ചോദിക്കുന്നതിന്റെ തര്‍ക്കശാസ്ത്രം

എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന ചോദ്യത്തിലാണ് പൊതുവേ ശാസ്ത്രദര്‍ശനപരമായ ആലോചനകള്‍ ആരംഭിക്കാറുള്ളത്. പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചോദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചില ആലോചനകള്‍ ആവശ്യമാണ്. ഈ കുറിപ്പില്‍ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ തര്‍ക്കശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയാണ് വിചാരപ്പെടുന്നത്.

Read More

സയന്‍സും ശാസ്ത്രവും: ഒരു ഭാഷാവിചാരം

ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കാണ് സയന്‍സിന്റെ മലയാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പരസ്പരം പൊരുത്തമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ അനേകം പ്രകരണങ്ങളില്‍ ഈ രണ്ടു വാക്കുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്ക് സയന്‍സ് എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തം നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

Read More