പെല്ലറ്റ് വെടിയുണ്ടകള്‍ക്ക് ഒന്നും പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല

കാശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ ഭൗതികമായ
സുസ്ഥിതിയേക്കാള്‍ മാനസികമായ സന്തുഷ്ടിയാണ് പുലരേണ്ടത്. കശ്മീരികള്‍ക്ക്
സ്വീകാര്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നാല്‍ മാത്രമേ അത്
സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. പല രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപോലെ
സ്വയംഭരണാവകാശം തന്നെയാകും പരിഹാരം.

Read More