തെങ്ങുകൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഇനിയും വഴികളുണ്ട്

ഓരോ ഇഞ്ചിലും തെങ്ങ് വയ്ക്കുകയെന്ന പിടിവാശി ഒഴിവാക്കുകയും ഒരു വളവില്‍ ഉള്‍ക്കൊവുന്ന എണ്ണം വയ്ക്കുകയും വൈവിധ്യമുള്ള മറ്റ് വിളകള്‍ ഇടയില്‍ നിറയ്ക്കുകയുമാണ് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം.

Read More