ഗാന്ധിദര്‍ശനത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചികസത്ത

ആസക്തികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും വ്യക്തി കരുത്ത് നേടുന്നത് പ്രപഞ്ചമെന്ന, ചുറ്റും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ശക്തിസാഗരത്തിലേക്ക് നമ്മെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണെന്നും

Read More

ഗാന്ധിചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള്‍

ഗാന്ധിദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയലോകത്തെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍ ഗൗരവപൂര്‍ണ്ണമായ
വായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പലതുമുണ്ട്. ആ ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ചില പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

Read More

ലോകസ്വരാജ്‌

നിലനില്‍ക്കാനുള്ള ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തെ കോപ്പന്‍ഹേഗനില്‍ മുതലാളിത്തം തള്ളിപറഞ്ഞപ്പോള്‍ സോഷ്യലിസത്തിനോട് മുഖംതിരിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിന് അനുകൂലമായി നിന്ന പരിസ്ഥിതിവാദികളാണ് തോറ്റ് മടങ്ങിയതെന്ന് വാദിക്കുന്ന, ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ ജനുവരി ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോജി കൂട്ടുമ്മലിന്റെ തോറ്റുമടങ്ങുന്ന പരിസ്ഥിതിവാദി എന്ന ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണം.

Read More

അധികാരകാമങ്ങളുടെ അസ്തമയം

Read More

മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക

Read More

ഹിംസ ഭീതി കൊലപാതകം ഒരു വ്യവസായം

| | Uncategorized

Read More