കടങ്ങള്‍ പൊറുക്കുക

മൂന്നാംലോക രാജ്യങ്ങളെ വിദേശ കടക്കെണിയില്‍ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Read More