രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുന്ന കർഷകർ

കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ

| September 27, 2021

വിദേശതോട്ടം ഭൂമി: മന്ത്രി കെ. രാജൻ ആരുടെ താത്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്?

വി​ദേശകമ്പനികൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വി. ശശി എം.എൽ.എയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന

| August 21, 2021