സാങ്കേതിക ഭാവനയുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ

"മാനവികം/മാനവികേതരം എന്ന ദ്വന്ദ്വവൈരുധ്യം പ്രശ്നവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന നവലോകത്ത് മാനവികവിഷയങ്ങളെ സാങ്കേതികതയോട് ഇണക്കിവായിക്കാൻ പാകത്തിന് വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ വിടർത്തേണ്ടതായുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,

| March 9, 2024