തൊഴിലാളികളുടെ രക്തം വീണ റെയിൽ ട്രാക്കിലാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷിത യാത്ര

ദിവസവും റെയിൽവെ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്ന് കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്താനും പരിഹരിക്കാനും പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ട്രാക്ക്മെയിന്റെയിനർമാർ. എന്നാൽ,യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന

| July 4, 2024