താമ്രപത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബഷീറാണ് ഞങ്ങളുടെ കാരണവർ

"ജനങ്ങളുടെ പണം അവാർഡ് ആയി തരാനുള്ള ഒരു ഏജൻസി മാത്രമാണ് അക്കാദമികൾ. അല്ലാതെ അക്കാദമി ഭരണാധികാരികളോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോ ആ

| July 26, 2023