തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിന് എതിരായ ഐക്യനിര

"ഫ്രാൻസിന്റെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഫലമെന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഉയർന്നുവന്ന സമത്വം-സാഹോദര്യം-സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്

| July 9, 2024