പ്രകൃതിയോട് ചേർത്തുനിർത്തി സിക്കിം

ഗാങ്ടോക് ന​ഗരവും സിക്കിമിന്റെ ആദ്യ തലസ്ഥാനമായ യക്സമും കാഞ്ചൻജംഗയും ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളും മലമുകളിലെ ബുദ്ധാശ്രമങ്ങളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ആസ്വദിച്ച സിക്കിം യാത്രാനുഭവങ്ങൾ

| June 25, 2024