അനുയായികൾക്ക് ലഭിച്ച ഉറപ്പിൽ നിന്നാണ് അപ്പച്ചൻ ‌ദൈവമാകുന്നത്

കേരള നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാരഗുരുദേവൻ. അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ 145-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്,

| February 16, 2023