ആത്മാഭിമാനമുള്ള വിവർത്തകരുടെ അപ്പോസ്തല

"ആത്മാഭിമാനമുള്ള വിവർത്തകരുടെ അപ്പോസ്തലയായും, വിവർത്തനങ്ങളുടെ അശ്രാന്ത പോരാളിയായും കൂടിയാവും എഡിത്ത് ഗ്രോസ്മാൻ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക. വിവർത്തനം ഒരു സർഗാത്മക കലയായി

| September 6, 2023