വിദ്യാർത്ഥികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ

നീറ്റ്-നെറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി പിരിച്ചുവിടുകയും

| June 21, 2024